รายวิชาที่มีอยู่

ความแข็งแรงของวัสดุ

ความแข็งแรงของวัสดุ

Course

อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ

อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ

Course

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์  กําลังไฟฟ...
Course

วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน

วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน

Course

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟิสิกส์แล...
Course

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วยและการวัด...
Course

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาท และความสำคัญของระบบสารสนเทศ โครงสร้า...
Course

การสร้างเว็บ

การสร้างเว็บ

Course

การสร้างเว็บไซต์

การสร้างเว็บไซต์

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกร...
Course

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

     
Course

เพศวิถีศึกษา

เพศวิถีศึกษา

จุดประสงค์รายวิชา 1.    มีความรู้ ความเข้าใจที่...
Course

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

ครูสิทธิศักดิ์  แม้นญาติ
Course

งานตัวถังเเละพ่นสีรถยนต์

งานตัวถังเเละพ่นสีรถยนต์

ศึกษาเเละปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมืองานตัวถังเเละพ่นสีรถยนต์ ก...
Course

งานเครื่องยนต์เล็ก

งานเครื่องยนต์เล็ก

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการทำงานการถ...
Course

ระบบปรับอากาศรถยนต์

ระบบปรับอากาศรถยนต์

Course

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 5 หน่วย ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ความปลอ...
Course

คณิตศาสตร์เครื่องมือกล

คณิตศาสตร์เครื่องมือกล

Course

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

Course

งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น

งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น

Course

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้...
Course

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ครูสิทธิศักดิ์  แม้นญาติ
Course

เครื่องวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Course

เครื่องรับวิทยุ

เครื่องรับวิทยุ

ศึกษาและปฏิบัติการกระจายคลื่นวิทยุ ย่านความถี่ที่ใช้ในการรับ-ส่งวิท...
Course

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ครูสิทธิศักดิ์  แม้นญาติ
Course

งานบริการคอมพิวเตอร์

งานบริการคอมพิวเตอร์

ครูสิทธิศักดิ์  แม้นญาติ
Course

ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

ครูสิทธิศักดิ์  แม้นญาติ
Course

ระบบเสียง

ระบบเสียง

ครูสิทธิศักดิ์  แม้นญาติ
Course

การเขียนแบบงานก่อสร้าง

การเขียนแบบงานก่อสร้าง

Course

เขียนแบบโยธาเบื้องต้น

เขียนแบบโยธาเบื้องต้น

Course

การเขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์

การเขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์

Course

การบัญชีสินค้า

การบัญชีสินค้า

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบการควบคุมสินค้า  โดยการทำ...
Course

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ...
Course

การบัญชีเบื้องต้น 1

การบัญชีเบื้องต้น 1

              ศึกษาความหมายและจุ...
Course

การตัดต่อภาพเคลื่อนไหว

การตัดต่อภาพเคลื่อนไหว

Course

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

Course

การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟฟิกโหมด

การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟฟิกโหมด

               ศึกษาและปฏิบ...
Course

โปรแกรมตารางคำนวณ

โปรแกรมตารางคำนวณ

Course

โปรแกรมกราฟิก

โปรแกรมกราฟิก

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฏีคอมพิวเตอร์กราฟิก  หลักการของกราฟ...
Course

คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม

คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม

Course

การเขียนโปรแกรมมาตรฐานเปิด

การเขียนโปรแกรมมาตรฐานเปิด

Course

ระบบปฎิบัติการเบื้องต้น

ระบบปฎิบัติการเบื้องต้น

Course

พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น

พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น

Course

ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

Course

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

Course

การใช้โปรแกรมสำนักงานข้้นสูง

การใช้โปรแกรมสำนักงานข้้นสูง

Course

การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม

การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม

Course

ทฤษฎีโครงสร้าง ( 3100 - 0301)

ทฤษฎีโครงสร้าง ( 3100 - 0301)

Course

การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง

การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง

ครูสิทธิศักดิ์  แม้นญาติ
Course

ดิจิตอลเทคนิค

ดิจิตอลเทคนิค

ครูสิทธิศักดิ์  แม้นญาติ
Course

วิชา งานพื้นฐานวงจรพลัส์และดิจิตอล

วิชา งานพื้นฐานวงจรพลัส์และดิจิตอล

Course

เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ

เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ

ครูสิทธิศักดิ์  แม้นญาติ
Course

กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ

กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ

ศึกษาเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานและการประกอบธุรกิจในสาขา...
Course

งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

Course

เครื่องมือวัดไฟฟ้าและเอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องมือวัดไฟฟ้าและเอิเล็กทรอนิกส์

Course

ระบบโทรคมนาคม

ระบบโทรคมนาคม

ครูสิทธิศักดิ์  แม้นญาติ
Course

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

ครูสิทธิศักดิ์  แม้นญาติ
Course

กลศาสตร์วิศวกรรม

กลศาสตร์วิศวกรรม

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมโดยใช้หลักสถิตศาสตร์แล...
Course

เทคโนโลยีการเชื่อม

เทคโนโลยีการเชื่อม

          ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมวิเคราะ...
Course

การควบคุมและตรวจสอบภายใน

การควบคุมและตรวจสอบภายใน

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน มาตรฐานวิชาชีพ...
Course

กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ

กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา        &nbs...
Course

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

Course

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

Course

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

                  &nbs...
Course

หลักการขาย

หลักการขาย

Course

หลักการจัดการ

หลักการจัดการ

Course

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Course

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และติดตั้งซอฟต์แวร์

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และติดตั้งซอฟต์แวร์

Course

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

Course

การสื่อสารข้อมูลเครือข่าย

การสื่อสารข้อมูลเครือข่าย

Course

การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง

การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง

Course

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Course

การสื่อสารข้อมูลเครือข่าย

การสื่อสารข้อมูลเครือข่าย

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้1.    &nbs...
Course

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

 
Course

ศิลปะการต้อนรับและการบริการ

ศิลปะการต้อนรับและการบริการ

Course